वेल

पूर्ण फ्लावरींग पास झाल्यानंतर घड बुडवणीसाठी. ५० पी.पी.एम. जी.ए. सोबत ३ मिली / १ लिटर पाण्यासाठी योग्य असे वाढवर्धक.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *